ਸਮੀਖਿਆ

ਇੱਕ ਬੀ C D F G H ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ K L M N ਹੇ P R S ਟੀ U V W X W Z #


ਇੱਕ
ਸਿਖਰ ˆ


ਬੀ


ਸਿਖਰ ˆ


C

ਸਿਖਰ ˆ


D

ਸਿਖਰ ˆ


F


ਸਿਖਰ ˆ


G
ਸਿਖਰ ˆ


H
ਸਿਖਰ ˆ


ਮੈਨੂੰ


ਸਿਖਰ ˆ


ਜੰਮੂ


ਸਿਖਰ ˆ


K

ਸਿਖਰ ˆ


L
ਸਿਖਰ ˆ


M


ਸਿਖਰ ˆ


N


ਸਿਖਰ ˆ


ਹੇ

ਸਿਖਰ ˆ


P

ਸਿਖਰ ˆ


ਸਿਖਰ ˆ


R

ਸਿਖਰ ˆ


S


ਸਿਖਰ ˆ


ਟੀ


ਸਿਖਰ ˆ


U

ਸਿਖਰ ˆ


V

ਸਿਖਰ ˆ


W


ਸਿਖਰ ˆ


X

ਸਿਖਰ ˆ


Y

ਸਿਖਰ ˆ


Z

ਸਿਖਰ ˆ


#


ਸਿਖਰ ˆ